plansza projekty

 

Projekt „Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu” otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 2. Kadry dla gospodarki

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA I WYPOSAŻENIE W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
  2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
  3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
  4. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW 

EFEKTY PROJEKTU:

– uatrakcyjniona oferta szkoły poprzez staże i szkolenia dla nauczycieli

– wykwalifikowana kadra nauczycielska dzięki nabytej wiedzy

– doposażone pracownie szkolne


Wartość projektu: 965 665,00 zł

Dofinansowanie: 865 725,00 zł

Wkład UE: 820 815,25 zł

Do pobrania:

Plakat